Privacy Policy | Thales & Comenius

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+32 (0)3 744 21 66 Paul Chardômestraat 2 Bus 9-2, 9150 Rupelmonde
  • Thales & Comenius heten u welkom
    EQ Driven blended & embedded learning

Privacy Policy

Algemeen

T&C stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met T&C kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten of tijdens de uitvoering van onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen T&C en haar activiteiten is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot het gebruik of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in België is op heden de ‘Privacycommissie’ die zal omgevormd worden tot de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’. Dit orgaan staat in voor klachten van personen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 

De verwerking van persoonsgegevens

T&C verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en medewerkers van klanten evenals van gebruikers van apps binnen het kader van onze diensten. De persoonlijke data en informatie die wij verwerken valt onder de volgende generieke categorieën:

Persoonlijke informatie. Deze bevat uw e-mailadres, voornaam en naam, eventueel uw functie, uw telefoonnummer(s) en in sommige gevallen uw adres.

App informatie: Wij kunnen informatie verzamelen over jouw gebruik van de gebruikte applicaties, waaronder onder andere de antwoorden op quizvragen en pollvragen.

Apparaat informatie. Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele apparaat, bijvoorbeeld het hardware model, besturingssysteem en versie, software en bestandnamen en versies, voorkeurstaal, uniek apparaat-ID, reclame-IDs, serienummer, bewegingsinformatie van het apparaat en mobiele netwerkinformatie.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; T&C Services BVBA verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:
 
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Deze diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren;
  • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Interne operaties uit te voeren;
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in de gegevensbestanden van T&C Services BVBA.

T&C Services BVBA zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garandeert.

T&C gebruikt in het kader van de projecten die ze uitvoert geregeld foto- en video techniek. De opnames worden in de eerste plaats gebruikt in en binnen het kader van haar dienstverlening. Soms worden ze ook gebruikt om haar diensten te promoten. Indien u dit niet wenst, volstaat een eenvoudige schriftelijke mededeling, per post of per e-mail.


Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@tcservices.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen een redelijke termijn. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming, het belang van uw werkgever als opdrachtgever aan T&C Services BVBA of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer wij kennis nemen van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en zal u als betrokkene worden geïnformeerd.

T&C Services BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tcservices.be.


Juistheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de diensten van T&C Services BVBA en de in het kader daarvan gebruikte producten.


Aangaande minderjarigen

Onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e- mail , dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Informatie op gebruikte app’s en aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van onze dienstverlening en de in dat kader gebruikte applicaties, verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. T&C Services BVBA bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten over inhouden en design. Gebruik en kopie, of delen ervan, in welke vorm dan ook, zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van T&C Services BVBA.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de aangeboden inhoudelijke informatie binnen onze dienstverlening en aangereikte applicaties op te slaan (anders dan noodzakelijk om ze te kunnen bekijken voor persoonlijk gebruik, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

T&C Services BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming.

T&C Services BVBA is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.


Algemene bepaling

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.


Specifiek voor deze website - Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van T&C Services. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.


Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door T&C Services enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.


Aansprakelijkheid

T&C Services kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. U kan echter steeds melding doen ter verbetering per e-mail.


Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van T&C Services. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van T&C Services BVBA is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T&C Services BVBA of diegene die het oorspronkelijk materiaal ter beschikking heeft gesteld. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.


Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. T&C Services BVBA beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat T&C Services enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. T&C Services maakt geen analyses van de IP adressen op deze website. Wel zoals eerder beschreven, in het kader van haar dienstverlening en daarin aangewende applicaties.


Cookies

De T&C Services website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. De cookies die gebruikt worden op de website van T&C Services verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.


Veiligheid

Op deze website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij T&C Services werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig.


Gebruik van bekomen informatie

T&C Services kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van T&C Services zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van T&C Services bevat links naar andere sites. T&C Services oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van T&C Services de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van T&C Services heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.


Meldingen en aanpassingen

T&C Services behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

T&C Services BVBA, Augustus 2018


 
T&C - Privacy Policy.pdf

Deel deze pagina:

Pinterest

CONTACT


Tel +32 (0)3 744 21 66 Mobiel +32 (0)475 70 54 86 Skype luc.keppens Whatsapp Luc Keppens Paul Chardômestraat 2 Bus 9-2   9150 Rupelmonde Let's meet & connect!

LEERQUOTES


Wens je af en toe quotes en interessante links te ontvangen over EQ-drivers, blended en embedded leren, free tools en interessante algemene weetjes over L&D?
Klik dan op onderstaande knop om je in te schrijven voor onze leerquotes. Kort, krachtig en die komen alleen je richting uit als we iets nuttigs te vertellen hebben!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

OVER ONS


T&C is eerst en vooral een opleidingsarchitect met een embedded en blended aanpak. Wij ontwerpen didactisch en neurowetenschappelijk leertrajecten op maat, geen alleenstaande opleidingsmomenten. Want kennis is één zaak, deze durven gebruiken en daadwerkelijk omzetten in vaardigheden een heel andere. We focussen op vaardigheden, attitude en gedrag, gedreven en bekrachtigd door emotionele intelligentie!

© Copyright T&C Services. Alle rechten voorbehouden.