Algemene voorwaarden | Thales & Comenius

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+32 (0)3 744 21 66 Paul Chardômestraat 2 Bus 9-2, 9150 Rupelmonde
  • Thales & Comenius heten u welkom
    EQ Driven blended & embedded learning

Algemene voorwaarden

De vennootschap T&C is gekend onder het nummer BE 0479.279.869 en draagt de officiële benaming T&C Services bvba met maatschappelijke zetel te Rupelmonde, Paul Chardômestraat 2, Bus 9-2, 9150 Rupelmonde, België.
 
T&C is slechts gebonden door haar offertes en voorstellen wanneer deze voor akkoord ondertekend door de Klant werden teruggestuurd. Of door een schriftelijke bevestiging per brief of e-mail.
T&C levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen T&C en Klant.
Eventuele wijzigingen aan de diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. Per brief of per e-mail.
De volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de offerte, bevestiging van het voorstel of bestelbon.:
Meer dan 30 dagen vooraf: de Klant kan steeds kosteloos annuleren.
Indien minder dan 30 dagen en meer dan 15 dagen op voorhand: 50% wordt gefactureerd.
Indien minder dan 15 dagen op voorhand: 100 % wordt gefactureerd.
Bij overmacht, organisatorische aspecten zijn hierbij uitgesloten, wordt in gezamenlijk overleg een passende regeling uitgewerkt. 
Betalingsvoorwaarden: De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum.
Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van de wettelijke interestvoet, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die T&C maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die T&C lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of 100 € al naargelang het hoogste bedrag.
Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan T&C onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. T&C zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. T&C behoudt zich het recht voor extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de Klant.
Aansprakelijkheid : Voor het verrichten van de uitbestede diensten gaat T&C een middelenverbintenis aan. T&C is bijgevolg aansprakelijk indien de Klant aantoont dat T&C zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. In dat geval kan de Klant de door hem opgelopen en bewezen schade op T&C verhalen. De schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelwijze van T&C. De Klant kan geen aanspraak maken op de vergoeding van andere schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal T&C de fout op eigen kosten herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de Klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de zes maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van T&C bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden. Dit op straffe van verval van dit recht.
 
Vertrouwelijkheid : Zowel de Klant als T&C duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. T&C verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen. T&C zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.
Intellectuele rechten: Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde inhouden, modellen en tools en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze ontwikkelingen te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.
 
Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte of de schriftelijke bevestiging ervan.  Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. Het contract neemt automatisch een einde door overlijden, kennelijk onvermogen, de ontbinding of faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan T&C gestaakt worden.
 
Bevoegdheid en toepasselijk recht : De overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van de overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders.
Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.
 
T&C - Algemene Voorwaarden.pdf

Deel deze pagina:

Pinterest

CONTACT


Tel +32 (0)3 744 21 66 Mobiel +32 (0)475 70 54 86 Skype luc.keppens Whatsapp Luc Keppens Paul Chardômestraat 2 Bus 9-2   9150 Rupelmonde Let's meet & connect!

LEERQUOTES


Wens je af en toe quotes en interessante links te ontvangen over EQ-drivers, blended en embedded leren, free tools en interessante algemene weetjes over L&D?
Klik dan op onderstaande knop om je in te schrijven voor onze leerquotes. Kort, krachtig en die komen alleen je richting uit als we iets nuttigs te vertellen hebben!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

OVER ONS


T&C is eerst en vooral een opleidingsarchitect met een embedded en blended aanpak. Wij ontwerpen didactisch en neurowetenschappelijk leertrajecten op maat, geen alleenstaande opleidingsmomenten. Want kennis is één zaak, deze durven gebruiken en daadwerkelijk omzetten in vaardigheden een heel andere. We focussen op vaardigheden, attitude en gedrag, gedreven en bekrachtigd door emotionele intelligentie!

© Copyright T&C Services. Alle rechten voorbehouden.